.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)

  VẤN ĐỀ GIÁO HỘI THỐNG NHỨT 10/2007

Lãnh đạo các Giáo hội Thống Nhứt Hải Ngoại tuyên bố :
Các văn bản mang tính áp chế và độc đoán
gần đây của Hội đồng Lưỡng Viện
đều không có giá trị

 • PSN - 16.09.2008

HẢI NGOẠI - Sau THÔNG BẠCH 31/VHD/VT đề ngày 24/08/2008 do Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo ấn ký với nội dung cáo buộc đích danh các Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi - Tân Tây Lan và Âu Châu là “tiếm danh Giáo Hội PGVNTN”, và xác định “không thừa nhận, không chịu trách nhiệm Ngày 9 tháng 9 năm 2008, một trăm linh bốn vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni và Cư sĩ lãnh đạo các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại các quốc gia, châu lục như : Canada, Úc Ðại Lợi - Tân Tây Lan, Âu Châu, và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ ra TRUYÊN BỐ CHUNG nhằm minh định quan điểm và lập trường.

Sau phần phân tích về tác hại của hai văn bản, một là Giáo chỉ số 09/VTT/GC/TT của Viện Tăng Thống, về việc THÀNH LẬP VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO, và hai là Thông bạch Số : 09/VHÐ/TB/VT của Viện Hóa Đạo về việc HƯỚNG DẪN THI HÀNH GIÁO CHỈ SỐ 09 CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG. Điểm thứ nhứt của Bản TUYÊN BỐ CHUNG tuyên ngôn rằng : Mọi văn bản, quyết định mang tính áp chế, độc đoán dù chúng xuất phát bất cứ từ đâu đều không có giá trị.

Bởi vì chúng nó đều :

 • mang tính áp chế và độc đoán;

 • vi phạm Hiến Chương, Quy Chế, Nội Quy của tổ chức;

 • phản bội tâm nguyện và hoài bão của tập thể Tăng Ni, Phật tử;

 • đi ngược tinh thần nền tảng của sự hòa hợp trong sinh hoạt Phật Giáo (phá hoại Hòa hợp Tăng, một trong những trọng cấm trong giới bản Tỳ kheo và Tỳ kheo ni);

 • gây khủng hoảng trầm trọng chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam;

 • làm dao động, hoang mang lòng người;

 • gây bất ổn và phân hóa trong các tổ chức sinh hoạt Phật Giáo;

 • tạo cơ hội cho một số người và những thế lực đen tối nổi lên đánh phá nhằm triệt hạ Phật Giáo bằng mọi cách và ở mọi nơi, khủng bố, và sách nhiễu tinh thần chư vị Tôn Ðức Tăng Ni, Cư sĩ và các GHPGVNTN/Hải Ngoại tại các châu lục...

Điểm thứ 2, TUYÊN BỐ CHUNG tái khẳng định sự liên hệ giữa các Giáo Hội PGVNTN/Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi – Tân Tây Lan, Âu Châu và Hoa Kỳ với GHPGVNTN trong nước là liên hệ về mặt tinh thần mà thôi. Mỗi Giáo Hội là một tổ chức độc lập, và có trọn quyền tự quyết. Không một tổ chức nào có quyền chỉ huy, hay lãnh đạo Giáo Hội nào. Bởi vì các Giáo Hội PGVNTN/Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi – Tân Tây Lan, Âu Châu và Hoa Kỳ là các tổ chức Giáo Hội do chư Tôn Ðức Tăng Ni và Cư sĩ các nơi đó cùng nhau kết hợp để xây dựng nên. Mỗi Giáo Hội đều có Hiến Chương, Quy Chế hay Nội Quy riêng; có Pháp lý và tư cách Pháp nhân theo luật pháp của quốc gia sở tại và sinh hoạt độc lập.

Tuyên bố thứ 3 nhắc lại rằng, các Giáo Hội Hải Ngoại này từ ngày đầu thành lập đều lấy danh xưng Giáo Hội PGVNTN chính là vì có chung tâm nguyện thừa kế tinh thần, và ý hướng kết hợp thống nhất các hệ phái, tông phái, cùng có chung một lý tưởng tu học chánh pháp và phụng sự quần sanh theo truyền thống của Phật Giáo Việt Nam mà lịch đại Tổ Sư đã truyền thừa và GHPGVNTN đã thừa kế từ khi thành lập năm 1964...

Vì vậy, Tuyên bố thứ 4 khẳng định : bất cứ tập thể Tăng Tín đồ Phật Giáo Việt Nam nào cùng mang tâm nguyện đó và hoạt động cho tâm nguyện đó đều xứng đáng với danh xưng GHPGVNTN. Và khẳng quyết rằng : bất cứ cá nhân, tập đoàn nào, nhân danh GHPGVNTN mà đi ngược với lý tưởng, ý chí của Phật tử VN, gây mâu thuẫn, thậm chí áp đặt, cưỡng hành các tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại, đều bị coi là tác nghiệp phá hòa hợp Tăng (một trong những trọng cấm trong giới luật Tỳ kheo),... Đó mới đích thực là tiếm danh, và hoàn toàn không xứng đáng với danh xưng GHPGVNTN.

Bởi thế cho nên - Tuyên bố thứ 5 - tái xác nhận rằng : các Giáo Hội PGVNTN/Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi – Tân Tây Lan, Âu Châu và tập thể Tăng Tín đồ sinh hoạt trong Giáo Hội tại Hoa Kỳ trước đây vẫn còn đó, không ai có quyền giải tán dù dưới bất cứ danh nghĩa nào, và từ đâu tới. Chính các Giáo Hội này liên tục gần 20 năm liền đã yểm trợ hữu hiệu và làm sống lại GHPGVNTN ở quê nhà. Cũng chính những GHPGVNTN ở hải ngoại này là tác nhân hình thành hợp pháp hóa Hội Đồng Lưỡng Viện và suy cử nhân sự vào 2 Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo trong nước hiện nay. Cụ thể qua Đại Hội 8 họp tại Phật Học Viện Quốc Tế, Hoa Kỳ (1999) và Đại Hội Bất Thường tại Tu viện Quảng Đức, Melbourne (Úc châu) 10- 12/10/2003.

Tuyên bố thứ 6 vạch trần tham vọng quyền bính được che đậy bằng chiêu bài đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền của một thiểu số cá nhân thao túng Giáo Hội đã và đang chà đạp tự do, nhân quyền và nhân phẩm của Tăng-Ni-Cư sĩ, đặc biệt là hàng giáo phẩm đang lãnh đạo các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada, Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, Âu châu và Hoa Kỳ. Mở đường, cho ngoại nhân  lợi dụng để xúc phạm nghiêm trọng đến các bậc tôn túc lãnh đạo của Phật Giáo Việt Nam thời hiện đại, vốn là nơi quy ngưỡng, tôn kính của nhiều thế hệ Tăng Ni Phật tử Việt Nam, dù các Ngài đã viên tịch. 

Nếu là con Phật thì những người này đều đã có trọng tội :

 • hủy báng Tam Bảo,

 • phá hoại tín tâm Phật tử,

 • cản trở Phật pháp lưu truyền

 • và vô hiệu hóa nội lực cũng như tiềm năng của Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong sứ mệnh phục hồi  GHPGVNTN trong nước nói riêng, và công cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt-Nam.

Nếu xuất phát từ bên ngoài, đặc biệt là những người ngoại đạo, thì chính họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm :

 • phân hóa dân tộc,

 • thù nghịch tôn giáo,

 • làm lợi cho Cộng sản.

Tuyên bố thứ 7 tái khẳng định tâm nguyện và ý chí của người Phật tử Việt Nam rằng : Dù hoàn cảnh có như thế nào, dù tình trạng bị đánh phá có tệ hại đến đâu thì các GHPGVNTN Hải Ngoại tại các quốc gia và và châu lục vẫn không bao giờ thay đổi tâm nguyện như đã có từ khi các Giáo Hội được thành lập và hoạt động, đó là:

 • Theo đuổi ý hướng hòa hợp, thống nhất; lấy việc tu học Chánh Pháp và phụng sự quần sanh theo truyền thống của Phật Giáo Việt Nam làm lý tưởng;

 • Tiếp tục những nỗ lực nhằm xây dựng GHPGVNTN tại quê nhà với tôn chỉ, mục đích và lý tưởng hoạt động như đã minh định từ khi thành lập năm 1964 và không bao giờ chấp nhận để cho Giáo Hội bị khuynh đảo hay lợi dụng để trở thành công cụ của bất cứ một ai, một thế lực nào;

 • Chung sức yểm trợ các nỗ lực chân chính của các tổ chức, đoàn thể người Việt khắp nơi nhằm tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.

Nguyên văn:

TUYÊN BỐ CHUNG
 
của các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
 tại Canada, Úc Ðại Lợi - Tân Tây Lan, Âu Châu,
 và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

 ___________________  

Kể từ khi Giáo Chỉ số 9 của Viện Tăng Thống và Thông Bạch Hướng Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ này của Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN ban hành, Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại đã rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có trong lịch sử. Nó không chỉ làm dao động, hoang mang lòng người; cũng không chỉ gây bất ổn và phân hóa trong các tổ chức sinh hoạt Phật Giáo; mà còn tạo cơ hội cho một số người và những thế lực đen tối nổi lên đánh phá nhằm triệt hạ Phật Giáo bằng mọi cách và ở mọi nơi. Nạn nhân trực tiếp của tình trạng này là chư vị Tôn Ðức Tăng Ni và các GHPGVNTN/Hải Ngoại tại các châu lục. Mặc dù vậy, hầu hết chư vị Tôn Ðức Tăng Ni và các Giáo Hội này vẫn nhẫn nhục, kiên trì với chí nguyện hoằng pháp lợi sanh, cố gắng duy trì các sinh hoạt Giáo Hội hoặc xây dựng các tổ chức sinh họat thích hợp với hoàn cảnh mới như tại Hoa Kỳ. Thế nhưng, một số người và những thế lực đen tối này vẫn tìm mọi cách gây xáo trộn trong dư luận nhằm triệt hạ đến cùng chư vị Tôn Ðức Tăng Ni và các tổ chức Phật Giáo Việt Nam hải ngoại. Gần đây, Thông Bạch 31/VHD/VT đề ngày 24/08/2008 do Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo ấn ký với nội dung cáo buộc đích danh các Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi - Tân Tây Lan và Âu Châu là “tiếm danh Giáo Hội PGVNTN”, và xác định “không thừa nhận, không chịu trách nhiệm” các Giáo Hội này.

Trước tình trạng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, với tâm nguyện muốn Giáo Hội được ổn định để Tăng Ni Phật tử an tâm tu học, hành đạo và cũng để kêu gọi hãy ngừng tay đối với những ai lợi dụng cảnh giậu đổ bìm leo để đánh phá Phật giáo như đã và đang diễn ra một cách hung bạo, chúng tôi, các tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại ký tên dưới đây buộc lòng phải lên tiếng để minh định quan điểm và lập trường:

1. Giáo Hội PGVNTN cũng như bất cứ một tổ chức Phật Giáo chân chính nào đều là sự kết tinh tâm nguyện và hoài bão của tập thể Tăng Ni, Phật tử chung lòng chung sức xây dựng nên. Nó được hình thành và sinh hoạt trên căn bản đồng thuận của tập thể ấy, được quy định một cách cụ thể trong Hiến Chương, Quy Chế hay Nội Quy của tổ chức. Nó cũng chỉ bị giải tán khi có sự đồng thuận của đa số thành viên và phải được tiến hành đúng với các điều khoản quy định trong Hiến Chương, Quy Chế hay Nội Quy. Nó không thể và không bao giờ là của riêng một cá nhân hay của một nhóm người thiểu số; và vì vậy, cũng không ai hay một nhóm người thiểu số nào có quyền giải tán hay loại bỏ nó. Ðây là nguyên tắc sơ đẳng của sinh hoạt dân chủ trong thế giới ngày nay; và là tinh thần nền tảng của sự hòa hợp trong sinh hoạt Phật Giáo từ ngàn xưa để lại. Chính với nguyên tắc và tinh thần này mà chúng tôi xem là vô giá trị mọi văn bản, quyết định mang tính áp chế, độc đoán dù chúng xuất phát bất cứ từ đâu.

2. Các Giáo Hội PGVNTN/Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi – Tân Tây Lan, Âu Châu và Hoa Kỳ là các tổ chức Giáo Hội do chư Tôn Ðức Tăng Ni và Phật tử các nơi đó cùng nhau kết hợp để xây dựng nên. Mỗi Giáo Hội đều có Hiến Chương, Quy Chế hay Nội Quy riêng; có Pháp lý và tư cách Pháp nhân theo luật pháp của quốc gia sở tại và sinh hoạt độc lập. Sự liên hệ giữa các Giáo Hội này cũng như của các Giáo Hội này với GHPGVNTN ở quê nhà trước đây là liên hệ về mặt tinh thần vì cùng có chung ý hướng kết hợp thống nhất các hệ phái, tông phái, cùng có chung một lý tưởng tu học chánh pháp và phụng sự quần sanh theo truyền thống của Phật Giáo Việt Nam mà lịch đại Tổ Sư đã truyền thừa và GHPGVNTN đã thừa kế từ khi thành lập năm 1964. Mỗi tổ chức Giáo Hội tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình. Không một tổ chức nào quyết định giùm hay chịu trách nhiệm cho tổ chức nào.

 3. Các Giáo Hội này đều lấy danh xưng Giáo Hội PGVNTN chính là vì có chung tâm nguyện thừa kế tinh thần, ý hướng và lý tưởng trên đây. Trong hoàn cảnh đặc biệt của Phật Giáo tại Việt Nam sau năm 1975, việc lấy danh xưng này còn là để khẳng định quan điểm về một Giáo Hội Phật Giáo chân chính là một Giáo Hội đứng vững trên lập trường Phật Giáo và Dân Tộc, một Giáo Hội không đi theo, không làm công cụ cho bất cứ một thế lực hay khuynh hướng chính trị nào khác như lịch sử hình thành và tồn tại của GHPGVNTN đã chứng tỏ. Chính vì vậy, các Giáo Hội này ở hải ngoại đã nỗ lực đóng góp không mệt mỏi vào các hoạt động đấu tranh cho sự phục hoạt GHPGVNTN, cho tự do và nhân quyền của dân tộc trước mọi chính sách đàn áp của chế độ cộng sản đương quyền ở trong nước.

4. Danh xưng GHPGVNTN là chung của Tăng Tín đồ Phật Giáo Việt Nam, những người cùng mang tâm nguyện thừa kế tinh thần, ý hướng và lý tưởng trên đây. Vì vậy, bất cứ tập thể Tăng Tín đồ Phật Giáo Việt Nam nào cùng mang tâm nguyện đó và hoạt động cho tâm nguyện đó đều xứng đáng với danh xưng GHPGVNTN. Ngược lại, nhân danh GHPGVNTN mà gây mâu thuẫn, thậm chí đòi giải tán các tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại, phải coi đó là một tác nghiệp phá hòa hợp Tăng, chà đạp lên bao nhiêu công đức xây dựng Giáo Hội suốt ba thập niên qua của tập thể Tăng Ni và Phật tử ở hải ngoại và biến Giáo Hội thành công cụ cho các thế lực vô minh nhằm tiêu diệt Chánh Pháp. Đó mới đích thực là tiếm danh, và hoàn toàn không xứng đáng với danh xưng GHPGVNTN.

5. Các Giáo Hội PGVNTN/Hải Ngoại tại Canada, Úc Ðại Lợi – Tân Tây Lan, Âu Châu và tập thể Tăng Tín đồ sinh hoạt trong Giáo Hội tại Hoa Kỳ trước đây vẫn còn đó. Chính sinh hoạt của các Giáo Hội này gần 20 năm qua đã yểm trợ hữu hiệu và làm sống lại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở quê nhà sau một thời gian gián đoạn vì nhân sự lãnh đạo giáo hội bị quản chế, tù đày. Cụ thể qua Đại Hội 8 họp tại Phật Học Viện Quốc Tế, Hoa Kỳ (1999) và Đại Hội Bất Thường tại Tu viện Quảng Đức, Melbourne (Úc châu) 10- 12/10/2003 của các Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại kể trên đã hợp thức hoá và suy cử nhân sự vào 2 Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo trong nước hiện nay. Những GHPGVNTN ở hải ngoại này là tác nhân hình thành hợp pháp Hội Đồng Lưỡng Viện trước đây, thì bây giờ bị gọi là "tiếm danh", bị Hội đồng lưỡng viện "không thừa nhận", "không chịu trách nhiệm" theo Thông Bạch số 31 kể trên là điều vô cùng nghịch lý.

        Công hay tội, đúng hay sai xin để lại cho những bậc hiền trí trên đời cũng như lịch sử Phật Giáo Việt Nam hôm nay và mai sau phán xét.

6. Nhân danh đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, một thiểu số cá nhân thao túng Giáo Hội đã và đang chà đạp tự do, nhân quyền và nhân phẩm của Tăng Ni Phật tử, đặc biệt là hàng giáo phẩm đang lãnh đạo các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada, Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, Âu châu và Hoa Kỳ. Chính những vu khống, mạ lỵ, phỉ báng, chụp mũ  của một số cá nhân thao túng Giáo Hội này đã mở đường, khích lệ cho ngoại nhân  lợi dụng để xúc phạm nghiêm trọng đến các bậc tôn túc lãnh đạo của Phật Giáo Việt Nam thời hiện đại, vốn là nơi quy ngưỡng, tôn kính của nhiều thế hệ Tăng Ni Phật tử Việt Nam, dù các Ngài đã viên tịch. 

Đây là việc làm, nếu mang danh là những người con Phật, thì chính họ đã phạm vào các trọng tội: hủy báng Tam Bảo, phá hoại tín tâm Phật tử, cản trở   Phật pháp lưu truyền và vô hiệu hóa nội lực cũng như tiềm năng của Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong sứ mệnh phục hồi  GHPGVNTN trong nước nói riêng, và công cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt-Nam nói chung.

Đây là việc làm, nếu xuất phát từ bên ngoài, đặc biệt là những người ngoại đạo, thì chính họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm phân hóa dân tộc, thù nghịch tôn giáo, làm lợi cho Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả những ai, trong hay ngoài Phật giáo, đang chủ trương hoặc tiếp tay trong những chiến dịch mạ lỵ, phỉ báng, vu khống, chụp mũ nhắm vào Tăng Ni Phật tử, đặc biệt là hàng giáo phẩm lãnh đạo các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hãy ngưng ngay những chiến dịch này để tránh tình trạng phân hóa, thù nghịch giữa các cộng đồng tôn giáo của người Việt tại hải ngoại.

Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi Tăng Ni Phật tử Việt Nam hãy sáng suốt,  bình tĩnh, cảnh giác trước cơn khủng hoảng trầm trọng hiện nay, nỗ lực bảo vệ phẩm cách và những giá trị trong sáng, chân chính của tổ chức Giáo Hội và tập thể Tăng Ni Phật tử, đặc biệt là phát huy bản thể thanh tịnh, hòa hợp của Tăng Già và tinh tấn trong đời sống tu học hàng ngày của người Phật tử. Chính đó sẽ nuôi lớn nội lực để hóa giải mọi chướng duyên từ bên trong cũng như bên ngoài.

7. Dù hoàn cảnh có như thế nào, dù tình trạng bị đánh phá có tệ hại đến đâu thì các GHPGVNTN Hải Ngoại tại các quốc gia và và châu lục chúng tôi vẫn không bao giờ thay đổi tâm nguyện như đã có từ khi các Giáo Hội được thành lập và hoạt động, đó là:

- Theo đuổi ý hướng hòa hợp, thống nhất; lấy việc tu học Chánh Pháp và phụng sự quần sanh theo truyền thống của Phật Giáo Việt Nam làm lý tưởng;

- Tiếp tục những nỗ lực nhằm xây dựng GHPGVNTN tại quê nhà với tôn chỉ, mục đích và lý tưởng hoạt động như đã minh định từ khi thành lập năm 1964 và không bao giờ chấp nhận để cho Giáo Hội bị khuynh đảo hay lợi dụng để trở thành công cụ của bất cứ một ai, một thế lực nào;

- Chung sức yểm trợ các nỗ lực chân chính của các tổ chức, đoàn thể người Việt khắp nơi nhằm tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.

Nay Tuyên Bố,
Phật lịch 2552, ngày 09 tháng 9 năm 2008

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada (ký tên):

1.      T.T. Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch HĐĐH

2.      T.T. Thích Thiện Quang, Phó CT. Nội Vụ kiêm Tổng vụ trưởng Giáo Dục

3.      T.T. Thích Trường Minh, thành viên

4.      T.T. Thích Trường Phước, Phó CT. Ngoại Vụ

5.      T.T. Thích Nhật Trí, Tổng Thư Ký HĐĐH

6.      Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu, Tổng Thủ Quỹ HĐĐH

7.      T.T. Thích Nguyên Lạc, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát

8.      T.T. Thích Trí Thành, Tổng vụ trưởng Tăng Sự

9.      T.T. Thích Viên Diệu, Tổng vụ trưởng Cư Sĩ

10.  T.T. Thích Tâm Hòa, Tổng vụ trưởng Hoằng Pháp

11.  T.T. Thích Nhật Quán, Tổng vụ trưởng Văn Hóa

12.  Đ.Đ. Thích Tâm Đăng, Tổng vụ trưởng Thanh Niên

13.  Đ.Đ. Thích Nguyên Mãn, Tổng vụ trưởng Tài Chánh

14.  Đ.Đ. Thích Đạo Hạnh, Tổng vụ trưởng Nghi Lễ

15.  Sư Cô Thích Nữ Bảo Quang, Tổng vụ trưởng Xã Hội

16.  Đ.Đ. Thích Tâm Minh, Tổng vụ phó Hoằng Pháp

17.  Đ.Đ. Thích Đạo Quang, Tổng vụ phó Nghi Lễ

18.  Đ.Đ. Thích Pháp Lạc, thành viên

19.  Đ.Đ. Thích Phước Tuệ, thành viên

20.  Đ.Đ. Thích Thông Giới, thành viên

21.  Sư Cô Thích Nữ Như Đức, thành viên

22.  Sư Cô Thích Nữ Huệ Thuận, thành viên

23.  Sư Cô Thích Nữ Phước Hiền, thành viên

24.  Sư Cô Thích Nữ Tịnh Niệm, thành viên

25.  Sư Cô Thích Nữ Khánh Từ, thành viên

26.  Sư Cô Thích Nữ Hỷ Lạc, thành viên

27.  Sư Cô Thích Nữ Hỷ An, thành viên

28.  Sư Cô Thích Nữ Hỷ Ý, thành viên

29.  Sư Cô Thích Nữ Phổ Tánh, thành viên.

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi  - Tân Tây Lan (ký tên):

1.      Hòa thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo Hội, thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống

2.      Hòa thượng Thích Bảo Lạc, Phó Hội Chủ Điều Hành, kiêm Tổng vụ trưởng TV Tăng Sự

3.      Thượng tọa Thích Tịnh Minh, Phó Hội Chủ  Nội Vụ, kiêm Tổng vụ phó TV Tăng Sự

4.      Thượng tọa Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ Ngoại Vụ, kiêm Tổng vụ trưởng TV Hoằng Pháp

5.      Thượng tọa Thích Trường Sanh, Phó Hội Chủ ĐTTTL, kiêm TVT.TV Văn Hóa Giáo Dục

6.      Thượng tọa Thích Nhật Tân, Tổng Thư Ký

7.      Đại đức Thích Nguyên Tạng, Phó Tổng Thư Ký, kiêm Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp

8.      Đại đức Thích Giác Tín, Phó Tổng Thư Ký

9.      Ni sư Thích Nữ Tâm Lạc, Chánh Thủ Quỹ, kiêm Tổng vụ phó TV Tài Chánh

10.  Thượng tọa Thích Bổn Điền, Thành viên Tăng Ni, Viện chủ Chùa Huyền Quang

11.  Thượng tọa Thích Nguyên Trực, Tổng vụ phó TV Tăng Sự

12.  Ni trưởng Thích Nữ Phước Trí, Vụ trưởng Vụ Ni Bộ

13.  Ni trưởng Thích Nữ Chơn Đạo, Phó Vụ trưởng Vụ Ni Bộ, kiêm Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xã Hội

14.  Thượng tọa Thích Tịnh Đạo (Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới),

      Tổng vụ trưởng TV Cư Sĩ, kiêm Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp

15.  Thượng tọa Thích Tâm Phương, Tổng vụ trưởng TV Từ Thiện Xã Hội

16.  Thượng tọa Thích Thiện Hiền, Tổng vụ trưởng TV Tài Chánh

17.  Thượng tọa Thích Tâm Minh, Tổng vụ trưởng TV Nghi Lễ

18.  Thượng tọa Thích Quảng Nghiêm, Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xã Hội

19.  Thượng tọa Thích Như Định, Tổng vụ phó TV Nghi Lễ

20.  Đại đức Thích Viên Trí, Tổng vụ phó TV Hoằng Pháp, kiêm Tổng vụ phó TV Nghi Lễ

21.  Đại đức Thích Đạo Thông, Tổng vụ phó TV Văn Hóa Giáo Dục

22.  Đại đức Thích Hạnh Hiếu, Tổng vụ phó TV Văn Hóa Giáo Dục

23.  Đại đức Thích Đạo Hiển, Tổng vụ phó TV Thanh Niên – Gia Đình Phật Tử

24.  Đại đức Thích Hạnh Tri, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ

25.  Sư cô Thích Nữ Thành Liên, Tổng vụ phó TV Từ Thiện Xã Hội

26.  Sư cô Thích Nữ Nguyên Khai, Tổng vụ phó TV Cư Sĩ

27.  Sư cô Thích Nữ Trí Lưu (Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Trên Thế Giới), Trụ trì Chùa Linh Sơn

28.  Đạo hữu Như Tạng Lâm Như Tạng, Tổng vụ phó TV Văn Hóa Giáo Dục

  

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu (ký tên):

1.      Hòa thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Điều hành, thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống

2.      Hòa thượng Thích Tánh Thiệt, Phó Chủ tịch,

3.      Hòa thượng Thích Như Điển, Tổng thư ký,

4.      Ni sư Thích Nữ Diệu-Phước, Thủ quỹ,

5.      Thượng tọa Thích Minh Giác, Tổng vụ Trưởng TV. Tăng Sự,

6.      Thượng tọa Thích Tâm Huệ, Phụ tá Tổng vụ Giáo dục,

7.      Thượng tọa Giác Thanh, Tổng vụ Trưởng TV. Cư sĩ,

8.      Sư bà Thích Nữ Diệu-Tâm, Tổng vụ Trưởng TV Từ thiện Xã hội kiêm Vụ trưởng vụ Ni bộ,

9.      Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Vụ Trưởng vụ Nghi lễ,

10.  Thượng tọa Thích Nguyên Lộc, Vụ Trưởng vụ Khánh Tiết,

11.  Thượng tọa Thích An Chí, Tổng vụ Trưởng TV. Thanh niên - GĐPT,

12.  Thượng tọa Thích Đồng Văn, Phụ tá Tổng vụ Giáo dục,

13.  Thượng tọa Thích Thông Trí, Phụ tá Tổng vụ Hoằng pháp,

14.  Thượng tọa Thích Phước Huệ, Phụ tá Tổng vụ Tăng sự,

15.  Thượng tọa Thích Quảng Đạo, Phụ tá Tổng vụ Tăng Sự,

16.  Thượng tọa Thích Hạnh Thông, Phụ tá Tổng vụ Cư sĩ

17.  Ni sư Thích Nữ Như-Viên, Phụ tá vụ Ni bộ Bắc tông,

18.  Ni sư Thích Nữ Diệu-Trạm, Phụ tá vụ Ni bộ Bắc tông,

19.  Đại đức Thích Hạnh Tấn, Phụ tá Tổng vụ Thanh niên - GĐPT,

20.  Đại đức Thích Viên Duy, Phụ tá Tổng vụ Hoằng pháp,

21.  Đại đức Thích Tịnh Phước, Phụ tá Tổng vụ Từ thiện Xã hội,

22.  Ni sư Thích Nữ Minh-Hiếu, Phụ tá Tổng vụ Từ thiện Xã hội.

 

Thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ trong Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (ký tên):

1.      HT. Thích Thuyền Ấn, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống;

2.      HT. Thích Thắng Hoan, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHN-HK;

3.      HT. Thích Trí Chơn, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống,  Phó chủ tịch Ngoại vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK;

4.      HT. Thích Chơn Thành, nguyên thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHN-HK;

5.      HT. Thích Hạnh Đạo, Cố vấn Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK;

6.      HT. Thích Nguyên Lai, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Cố vấn HĐĐH;

7.      HT. Thích Phước Thuận, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát GHPGVNTNHN-HK;

8.      HT. Thích Tín Nghĩa, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ

9.      HT. Thích Nguyên An, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự

10.  HT. Thích Nguyên Trí, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh

11.  HT. Thích Pháp Tánh, nguyên thành viên Hội Đồng Giám Sát

12.  HT. Thích Minh Tuyên, nguyên Vụ trưởng Vụ Cư sĩ

13.  HT. Thích Minh Hồi, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Cư sĩ

14.  HT. Thích Tâm Vân, nguyên Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ

15.  TT. Thích Nguyên Siêu, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn Hóa

16.  TT. Thích Vân Đàm, thành viên HĐGP, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo Dục

17.  TT. Thích Minh Dung, Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

18.  TT. Thích Đồng Trí, Tổng Thư ký Tổng vụ Tăng sự

19.  Sư Bà Thích nữ Như Nguyện, nguyên Tổng thư ký Tổng vụ Ni Bộ

20.  Cư sĩ Trí Không - Trần Quang Thuận, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghiên Cứu & Kế Hoạch

21.  Cư sĩ Quảng Thành - Bùi Ngọc Đường, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghiên Cứu & Kế Hoạch

22.  Cư sĩ Quảng Phước - Huỳnh Tấn Lê, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ

23.  Cư sĩ Tâm Huy - Huỳnh Kim Quang, Phó Tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành

24.  Cư sĩ Tâm Quang - Vĩnh Hảo, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghiên Cứu & Kế Hoạch

25.  Cư sĩ Quảng Thông - Huỳnh Minh, Phụ tá Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh.

 

Không tự nâng mình lên bằng cách đạp kẻ khác xuống (Đức Phật Thích Ca)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THỐNG NHỨT

Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi.

Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964.

Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo.

Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định.

Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 

HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI  MỞ  ĐẦU 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tông và Nam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 

Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luật và nếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam. 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.